Lanserer ny konferanse mot desinformasjon

Published 25.02.2022
Spredningen av en økende mengde desinformasjon og konspirasjonsteorier er i ferd med å bli et betydelig samfunnsproblem. I medieklyngen jobber aktørene sammen for å utvikle kompetanse og teknologi som kan bremse denne utviklingen, og samtidig fremme et bærekraftig demokrati. – En av vår tids viktigste oppgaver, sier medieklyngens leder, Anne Jacobsen.

Medieklyngen har de siste årene intensivert arbeidet med å utvikle ny kunnskap, kompetanse, metodikk og ikke minst teknologi som kan benyttes for å bekjempe en stadig økende mengde desinformasjon, konspirasjonsteorier, påvirkningsoperasjoner og såkalte «fake news». Nå lanseres en ny konferanse under medieklyngens Future Week, nærmere bestemt 8. juni i Media City Bergen.

Sterk kompetanse i klyngen

I kjernen av dette arbeidet står medieklyngens mange sterke mediehus og redaksjoner, sammen med teknologiselskaper, bransjeaktører, forskere og akademia. I juni 2020 ble medieklyngen, ved Universitetet i Bergen, tildelt et større forskningssenter; SFI MediaFutures, Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon, der også problemstillingen rundt desinformasjon er løftet frem som ett av de viktige områdene. Senteret samler de viktigste aktørene i bransjen, inkludert NRK, TV 2, Schibsted og Amedia, i tillegg til en rekke teknologiaktører.

Gjennom 2020 og 2021 har medieklyngen arrangert en rekke seminarer, frokostmøter og workshops dedikert til temaet. Interessen for dette arbeidet har vært stor og økende, ikke minst blant klyngens egne aktører. Nå lanseres en egen, årlig konferanse og møteplass dedikert til arbeidet mot desinformasjon under Future Week.

Fra medieklyngens formiddagskonferanse i Oslo, mai 2021.

Fra Arendalsuka, august 2021.

Utfordring for demokratiet

– Desinformasjon, påvirkningsoperasjoner og såkalte “Fake News” øker i omfang. Det blir stadig vanskeligere å skille sant fra usant, og bekymringen er at folk kan ende opp med å ta viktige beslutninger på bakgrunn av informasjon som er falsk, slik vi har sett mange eksempler på den siste tiden, også i Norge. Dette er i ferd med å bli en utfordring som tærer på selve grunnmuren i vårt demokrati, som jo bygger på en informert og opplyst befolkning og informasjon vi kan feste lit til, sier Jacobsen.

Behov for samarbeid

Temaet står høyt på agendaen hos svært mange av medieklyngens medlemmer, så vel som aktører i klyngens utvidede nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg fungerer medieklyngen også som en akselerator for en rekke europeiske startups som blant annet utvikler teknologi rettet mot bekjempelse av stadig mer sofistikert utført forfalskninger og desinformasjon.

– Det er mye å hente på at teknologiselskap, mediehus, forskning og akademia, bransjeforeninger og ikke minst klyngens kanskje fremste ekspertise på området, Faktisk.no, kan samarbeide om løsninger og dele kunnskap, forteller Anne Jacobsen.

Faktisk.no

Ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg har ledet Faktisk.no siden oppstarten i 2017 Organisasjonen er den eneste i sitt slag i Norge, og er videre en del av det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN).

– Dette er et spennende og viktig initiativ som som vi håper vil intensivere arbeidet med dette temaet i medieklyngen. Dessverre har de siste årene vist hvor sårbart det moderne samfunnet er i møte med feilinformasjon, desinformasjon og falske nyheter. Vi er bekymret for utviklingen og ser et stort behov for at vi jobber sammen. Her er medieklyngen allerede en viktig møteplass for oss, sier Egeberg.

Faktisk.no bygger nå en egen innsikts- og analyseavdeling for å øke sin spisskopmpetanse på området, og er partner i Nordic Observatory for Digital Media and Information Disorder (NORDIS), en hub i European Digital Media Observatory (EDMO).

– Her er også UiB med, og Faktisk.no har fra før av gode partnerskap og samarbeid med andre klyngemedlemmer og partnere som TV 2, NRK, Amedia og Web64. Det å gi arbeidet mot desinformasjon og falske nyheter en så sentral plass i Future Week vil bare styrke klyngens funksjon som møteplass for innovasjon og nyskapning innen feltet, sier Egeberg

Godt initiativ

Reidun Kjelling Nybø, som 1. mars tiltrer som generalsekretær i Norsk Redaktørforening, ønsker det nye initiativet velkommen.
– Den økende mengden desinformasjon og konspirasjonsteorier er en utvikling vi ser med bekymring på. Vi er glade for at arbeidet med å bekjempe dette intensiveres i medieklyngen. I Norge er vi heldig stilt ved at redaktørstyrte medier nyter høy tillit i befolkningen sammenlignet med mange andre land. Vi har derfor en mulighet til å gå foran i dette arbeidet, og sammen utvikle metoder, kompetanse, innsikt og nye verktøy som i sum kan bidra til at vi sikrer en informert og opplyst befolkning, også i fremtiden, sier Kjelling Nybø.