Overordnet målbilde for prosjektet

Published 01.12.2023

Målbildet for Prosjekt Reynir er å etablere en robust, sikker og pålitelig infrastruktur som aktivt motvirker desinformasjon gjennom avanserte teknologiske løsninger, støttet av et bredt spekter av samarbeidspartnere fra forskning, media, teknologiselskaper og akademia. Dette økosystemet skal ikke bare bekjempe falsk informasjon, men også fremme transparens, etterprøvbarhet og tillit i digital kommunikasjon, spesielt i medie- og informasjonssektoren.

Ved å integrere og videreutvikle verifikasjonsløsninger som C2PA, vil Prosjekt Reynir sikre at innholdets opprinnelse og integritet kan bekreftes gjennom hele informasjonskjeden fra fotograf/skaper til forbruker. Dette skal oppnås gjennom et samarbeid som omfatter utvikling av felles standarder, deling av beste praksiser og etablering av en felles plattform for teknologisk innovasjon og kunnskapsoverføring. Prosjekt Reynir vil dermed bidra til et mer informert og kildekritisk samfunn, styrke demokratiske prosesser gjennom tilgang til pålitelig informasjon i en verden av misinformasjon, og fremme en sunn offentlig debatt knyttet til tematikken.

Innen utgangen av 2026 vil Prosjekt Reynir ha implementert en banebrytende, skalerbar løsning for bekjempelse av desinformasjon. Vårt mål er at minst 80 prosent av Norges mediehus og medieteknologiselskaper skal ta den i bruk. I samarbeid med Project Origin skal vi ha fått internasjonal anerkjennelse og sikret tilsvarende adopsjon i en rekke andre land, med vårt prosjekt som inspirasjon til hvordan man kan organisere et slikt arbeid. C2PA-løsningen vil ikke bare autentisere avsender, innholdets opprinnelse og integritet, men også integrere brukervennlige verktøy for publikum til selv å vurdere informasjonens troverdighet. Prosjekt Reynir vil etablere Norge som et globalt fyrtårn for bekjempelse av desinformasjon, med et sterkt internasjonalt partnernettverk som fremmer deling av kunnskap, teknologi og beste praksiser på tvers av landegrenser. Gjennom dette vil Prosjekt Reynir med sine støttespillere ha bidratt til å styrke demokrati og skape et mer motstandsdyktig og informert globalt samfunn som kan stå imot teknologisk skapte trusler.

Overordnede milepæler i prosjektet
 • Norge setter standarden – første land med bred adopsjon av C2PA-teknologien: Vi har som målsetning at 80 prosent av norske redaktørstyrte medier implementerer teknologien innen prosjektets slutt, i tillegg til en stor majoritet av relevante norske medieteknologiselskaper og andre relevante organisasjoner.
  • Første norske redaksjon som lanserer støtte for C2PA: Vi skal skape entusiasme og tro på løsningen ved å skape oppmerksomhet rundt den første norske redaksjonen som implementerer løsningen ut mot forbrukere.
  • Første medieteknologiselskap i klyngen som implementerer C2PA: Vi skal bruke våre internasjonale kanaler for å skape publisitet som forhåpentligvis vil føre til økt interesse for, og nye kunder til, det første teknologiselskapet i klyngen og Norge som implementerer støtte i sitt produkt for C2PA.
  • Første ikke-medierelaterte norske selskap/institusjon/organisasjon implementerer C2PA: Det er ikke bare redaktørstyrte medier som vil ha nytte av denne teknologien, derfor har vi også som mål at andre organisasjoner skal adoptere løsningen, for eksempel offentlige institusjoner.
    
 • Sette teknologibyen Bergen på kartet internasjonalt: Vi har som mål å fremheve og styrke Vestlandets posisjon som et løsningsorientert teknologisk fyrtårn.
  • Internasjonal konferanse i Vestland: I løpet av prosjektperioden vil vi organisere en flaggskipkonferanse for prosjektet hvor vi bringer det internasjonale miljøet rundt verifisering og C2PA til Bergen. Her ønsker vi å invitere og engasjere ikke bare norske medie- og medieteknologibedrifter til å bidra, men også andre deler av samfunnslivet, som offentlige aktører og idealistiske organisasjoner.
  • Tilstedeværelse på de viktigste nasjonale og internasjonale bransjemesser i prosjektperioden: I arbeidet med å gjøre prosjektet og dets løsninger kjent både nasjonalt og internasjonalt vil vi være tilstede på viktige bransjemesser som eksempelvis NMD, Medieleder, SXSW, CES, IBC og NAB.
  • Internasjonal summit om redaksjonell bruk av C2PA: Sammen med Project Origin skal vi arrangere en summit i Manchester (Media City UK) rundt tematikken desinformasjon og demokratiserende teknologi. Denne vil inneholde workshops, foredrag og showcases om beste praksis på implementering, etiske problemstillinger og liknende med bidrag fra foredragsholdere fra Bergen og interessenter fra hele verden.
  • Lansering av en kompetanseplattform: Vi skal utvikle og lansere en portal for å gi de ulike målgruppene (teknologiselskaper, redaksjoner og publikum) informasjon om hva C2PA er og hvordan de som leverandør, bruker eller sluttbruker kan forholde seg til teknologien. Vi vil jobbe for å skape stor interesse i offentligheten for å få gjort dette kjent.
  • Læringssimulator i Vitensenter og/eller museum: Vi vil bidra til den offentlige forståelsen av truslene ved desinformasjon og hvordan C2PA-teknologien og tilsvarende løsninger kan motvirke dette.
  • Forskningsresultater: Resultatene fra de forskningsaktivitetene som gjennomføres i sammenheng med prosjektet vil tilgjengeliggjøres for et større, ikke-akademisk publikum.
    
 • Bidra til verdiskapning gjennom gründerskap: Prosjekt Reynir skal resultere i gründerskap i form av nye produkter, tjenester og selskaper.
  • Norsk CA: Bidra til å utvikle et digitalt sertifikatsystem som validerer identiteten til redaksjonene og sikrer integriteten til det de publiserer. Utforske muligheten for en norsk aktør til å utstede sertifikatene i Norge i samspill med det globale initiativet til Project Origin på dette området – altså at aktøren er autorisert som en CA (sertifiseringsinstans) av Project Origin.
  • Avholde hackathoner og workshops der interesserte kan samarbeide om å jobbe med utfordringene identifisert i Prosjekt Reynir, eller deler av disse.
  • Produkt- og løsningsdemonstrasjoner, såkalte Show & Tells, hvor nye mulige løsninger vises frem for bransjen tidlig, slik at aktørene kan hente inn tilbakemeldinger tidlig basert på bransjens reelle utfordringer og behov.
    
 • Gjøre Prosjekt Reynir til en premissleverandør i den offentlige debatten: Da prosjektet adresserer et samfunnsproblem, er det viktig at både selve utfordringen og løsningen blir en del av den offentlige debatten. Vi ønsker å bidra til bevissthet rundt tematikken og prosjektets løsninger. Dette er ikke minst viktig for å spre bevissthet rundt teknologien i den norske befolkning.
  • Rekruttere ambassadører for Prosjekt Reynir: I likhet med lignende viktige initiativer ønsker vi å rekruttere ambassadører for Prosjekt Reynir og prosjektets tematikk.